• Menu

Zonneveld Hupsel.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonneveld Hupsel. Momenteel wordt aan de uitwerking van de plannen gewerkt. Graag betrekken wij omwonenden zo vroeg mogelijk bij deze plannen en de verdere uitwerking daarvan. 

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zelf grip houden op onze eigen energievoorziening. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen verbonden worden met elkaar, waar wij ons voor inzetten. We gaan met mekaar in gesprek en zorgen voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen doen is hierbij van groot belang voor het versterken van onze regio. 

Zowel samen als doen wegen voor ons even zwaar. Daarom gaan wij in dit traject in gesprek met omwonenden. Wij brengen hierbij in kaart wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe we die samen kunnen oplossen. Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? 

Veld Met Zonnepanelen

Ons initiatief.

Projectontwikkelaar Solarfields heeft de samenwerking met lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie en regionale energiecoöperatie Agem opgezocht om samen het zonneveld te ontwikkelen. Het plangebied is circa 16 hectare groot en is gelegen langs de Twenteroute tussen Eibergen en Groenlo.

Het zonneveld kan op termijn 4.100 huishoudens voorzien van duurzame energie. Het bestaat uit het ontwikkelen van een zonneveld op circa 14-15 ha grond van de familie Wennink. Het plangebied voor zonneveld Hupsel en de direct omwonenden zie je op de kaarten hieronder.

Actuele stand van zaken.

Procedure.
Op 13 april 2021 is de vergunningaanvraag ingediend. Inmiddels heeft de gemeente officieel laten weten medewerking te willen verlenen aan het verzoek. Voordat de gemeente een definitief besluit kan nemen moet eerst een wettelijke procedure worden doorlopen. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Aanvang inspraakprocedure van 2 weken met een publicatie in het Berkelbericht op 3 maart jl. In deze publicatie is aangegeven op welke wijze en welke termijn inspraakreacties kunnen worden ingediend tegen het voornemen van de gemeente om in te stemmen met een tijdelijke afwijking op het bestemmingsplan “Buitengebied Eibergen”. Hiermee wordt de bouw van het zonneveld ruimtelijk mogelijk gemaakt.
  • Publicatie van het ontwerpbesluit waarna het plan 6 weken ter inzage ligt. In deze termijn kunnen zienwijzen worden ingediend;
  • Publicatie van het definitieve besluit waarna het binnen 6 weken mogelijk is beroep in te stellen bij de rechtbank.

De publicatie en de bestanden zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl

Het plangebied.

Plangebied Zonneveld Hupsel

Klik hier voor een vergroting.

Direct omwonenden.

Kaartje met direct omwonenden

Klik hier voor een vergroting.

Verslaglegging bijeenkomsten.

Informatieavond, 28 februari 2021
Voor deze avond zijn de dezelfde adressen uitgenodigd als voor de informatieavond van 10 maart jl. 2021. Van deze genodigden hebben zesentwintig adressen deelgenomen. Hiervan zijn zestien deelnemers direct omwonend met zicht op het toekomstig plangebied. Drie deelnemers vertegenwoordigen de belangenorganisaties Belangenvereniging Hupsel, Contactgeroep Holterhoek en LTO-Noord. Namens de gemeente namen de vergunningverlener, projectmanager en RO-adviseur deel. De overige vier deelnemers zijn de initiatiefnemers.

Hierbij de link naar de gehouden presentatie.

Het doel van de informatieavond is het informeren van de direct omwonenden van het plangebied over het eindplan dat in procedure gaat en waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. De gemeente zal de zienswijzen wegen en uiteindelijk meenemen in haar besluit over de tijdelijke bestemming en bouw van het zonneveld Hupsel.

Samenwerking. 

Solarfields heeft de samenwerking met BerkellandEnergie en Agem opgezocht om samen het zonneveld te ontwikkelen. Daarmee wordt aan de beleidsvoorwaarde van de gemeente volaan om het zonneveld in minimaal 50% lokaal eigendom te ontwikkelen. 

BerkellandEnergie is als lokale energie coöperatie in 2013 onstaan als burgerinitiatief en wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en energie besparen. Dat doen ze als inwoners samen, lokaal en met mekaar. Ze zijn mede geïnspireerd door de oprichting van vele energiecoöperaties in het land. BerkellandEnergie is een coöperatieve vereniging met 113 leden en zijn onder andere betrokken bij grootschalige opwekprojecten voor duurzame energie. Sinds 2018 is de coöperatie lid en mede-eigenaar van Agem. Bezoek de website van BerkellandEnergie voor meer informatie. 

 

Website BerkellandEnergie

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Mee doen: het participatieplan.

Voordat we ons plan verder ontwikkelen, sluiten we een overeenkomst met de gemeente over de manier waarop wij als initiatiefnemers het planproces doorlopen met alle belanghebbenden. Deze overeenkomst baseren wij op ons participatieplan. In dit plan komen minimaal de onderwerpen terug die de gemeente met haar beleid voorschrijft. Er worden afspraken gemaakt over hoe wij communiceren met de omgeving, hoe we omgaan met hun inbreng en hoe eventuele klachten worden afgehandeld. In dit plan stellen we ook voor hoe de omgeving en andere belanghebbenden financieel mee kunnen doen. Hierbij staat het lokaal mede-eigenaarschap of medezeggenschap centraal wat ons betreft. 

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over deze plannen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen, waarover wij nog in gesprek zijn met de gemeente Berkelland. Onze Agemmer Paul Hartskeerl maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat Paul weten via (0314) 820 388 of via zonneveldhupsel@agem.nl, of vul onderstaand formulier in. 

Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling
Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling