Zonnepark De Zomereiken.

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen oftewel voor alle huishoudens in Groenlo! Vanuit Agem en Sunvest stellen wij als doel dat het toekomstige zonnepark voor 50% in lokaal eigendom is, hiervoor is inmiddels de energiecoöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. opgericht.

Bij grote projecten als zonneparken en windmolens betrekt Agem altijd de directe omgeving. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap, en daarmee de opbrengsten, in de Achterhoek. Lees hier meer over onze missie waarbij we werken zonder winstoogmerk

Zonnestralen door een struik

Actuele stand van zaken.

Raad heeft definitief ingestemd met Verklaring van geen bedenkingen

Op 8 juni jl. hebben 16 van de 20 raadsleden gestemd voor het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Vier raadsleden stemden tegen en 1 raadslid heeft niet meegestemd i.v.m. zijn werk bij Agem. Daarmee kan het college de procedure voor het afgeven van een Omgevingsvergunning verder voortzetten en een besluit nemen op de aanvraag die op 19 oktober 2020 is ingediend door Zonnepark Zomereiken BV, waarvan Sunvest en de Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. beiden voor 50% eigenaar zijn.

 

Hoe nu verder? 

Wij verwachten in juni-juli het definitieve besluit Omgevingsvergunning waarna de subsidie (SDE++) kan worden aangevraagd in het najaar. Inmiddels is de waterwetvergunning verleend voor het aanbrengen en beheer van de natuurvriendelijke oever langs de bestaande watergang en is een monumentenvergunning verleend voor het historisch restaureren van de Grolse Linie en het bouwen van een ‘redoute’ als onderdeel van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. De netaansluiting bij Liander is gecontracteerd en we verwachten in maart 2022 een definitieve toekenning van de SDE++ subsidie. Daarna kan de financiering worden geregeld en contracten worden gesloten met de uitvoerende partijen. De realisatie hangt af van wanneer Liander het zonnepark kan aansluiten, de verwachting is de 2e helft van 2023.

Afhankelijk van het verkrijgen van een SDE++ beschikking en de definitieve planning van de netaansluiting wordt gestart met het verder invullen van het lokale eigendom. De Coöperatie Zomereiken U.A. brengt dan een prospectus uit met de uitgewerkte voorwaarden voor het financieel meedoen door de omgeving. Particulieren en lokale bedrijven worden via ‘crowdfunding’ benaderd voor de aanschaf van zondelen. Deze crowdfunding is gelijktijdig met het maken van financieringsafspraken met de bank. Dit gebeurt kort voor aanvang bouw omdat de geplande opleverdatum van de netaansluiting nog niet bekend is en omdat wij niet willen dat particulieren ontwikkelrisico lopen.

Verslaglegging bijeenkomsten.

2019
Eind 2019 zijn 3 initiële informatiebijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden en betrokken instanties. Het initiatiefvoorstel is toegelicht en omgeving is gevraagd naar hun mening. Daarna is het plan uitgewerkt en in maart 2020 gepresenteerd tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten in zaal Scheurlink, nabij de projectlocatie. Download hier de presentatie.

25 maart 2020
Door de coronamaatregelen is op 25 maart een digitale inloopavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Via deze link kun je het verslag van deze digitale inloopavond inzien.

8 juli 2020
Vervolgens is op 8 juli 2020 opnieuw een digitale inloopavond georganiseerd voor een laatste check bij alle geïnteresseerden. Het verslag van deze digitale inloopavond is in te zien. Daarnaast kun je de Powerpoint presentatie en de video bekijken. 

Plan en onderzoek. 

Projectontwikkelaar Sunvest werkt samen met Agem aan de kenmerken, het ontwerpproces en planning van project De Zomereiken. Lees hier meer over dit proces.

Meer informatie

Landschappelijke inpassing. 

Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van Zonnepark de Zomereiken is opgesteld door Adviesbureau Haver Droeze. Lees en bekijk hier meer over de landschappelijke inpassing.

Meer informatie

Meedoen!

Jij kunt meedoen! Ben je benieuwd hoe je kunt deelnemen aan project De Zomereiken? Lees hier meer!

Meer informatie

Logo Sunvest

Betrokken partijen. 

Sunvest

Sunvest is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Sunvest ontwikkelt, beheert en onderhoudt een groot aantal zonne-energie projecten gesitueerd op grond en op daken door heel Nederland. Sunvest wil zich onderscheiden met natuurlijke zonneparken. Dit betekent naast goede locatie keuzes, aandacht voor landschappelijke inpassing en inbedding in de lokale gemeenschap.

Logo Agem

Agem

Bij Agem geloven we dat wij in de Achterhoek onze energievoorziening prima zelf kunnen regelen. Zélf bepalen hoe we onze energie opwekken, waar we dit doen en wie er profiteert van onze Achterhoekse energie. Als maatschappelijke onderneming stimuleren wij iedereen in en rondom de Achterhoek om zich aan te sluiten bij onze beweging, met als doel het behouden en duurzaam versterken van onze regio. Acht Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties hebben zich al aangesloten bij onze coöperatie en steeds meer Achterhoekers nemen Achterhoekse stroom af via Agem.

Bij grote projecten als Zonnepark De Zomereiken betrekt Agem altijd de directe omgeving bij het project. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap in de Achterhoek.

Logo Haver Droeze

Haver Droeze

Adviesbureau Haver Droeze adviseert over planning en vormgeving van groene en bebouwde ruimte. Centraal staan de werkvelden landschapsarchitectuur, duurzame stedenbouw, toegepaste ecologie en juridische planologie. Opdrachtgevers zijn o.m. gemeenten, ontwikkelaars, diensten, grondeigenaren en particulieren. We werken vanuit een duurzame en ecologische visie aan een sterk beeldend en functioneel ontwerp. Historische waarden en bestaand groen vormen belangrijke uitgangspunten in onze planvorming.

Logo Econsultancy

Econsultancy

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau en voert zowel enkele onderzoeken als multidisciplinaire projecten uit op het gebied van bodem, water, omgeving, ecologie, geluid, infra, archeologie, Breeam, Integrale diensten. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel en organisatorisch gebied staat Econsultancy opdrachtgevers bij.

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over deze plannen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen, waarover wij nog in gesprek zijn met de gemeente Berkelland. Onze Agemmer Paul Hartskeerl maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat Paul weten via (0314) 820 388 of via zomereiken@agem.nl. Voor vragen en opmerkingen kun je ook onderstaand formulier invullen. 

Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling
Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling