Windmolen De Bijenkamp.

Lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie, Pure Energie en Agem werken samen aan de plannen voor een windmolen, nabij Eibergen aan de N18 bij sportpark De Bijenkamp.

Bij grote projecten als zonneparken en windmolens betrekken de inatiefnemers altijd de directe omgeving. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap, en daarmee de opbrengsten, in de Achterhoek. Lees hier meer over onze missie waarbij we werken zonder winstoogmerk

Waarom deze windmolen?

De gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame energie zelf opwekken als dat we in totaal aan energie verbruiken. Deze windmolen past binnen het beleid van de gemeente als het gaat om grootschalige energieopwekking. 

Welk type windmolen?

Er is op dit moment nog geen bepaald type windmolen gekozen vanwege de innovatie van windmolens. Er komen steeds nieuwe en betere windmolens, die ontwikkeling gaat alsmaar door de komende jaren. De energieopbrengst is mede afhankelijk van welk type windmolen er uiteindelijk komt te staan. Maar de opbrengst van de beoogde windmolen zal naar verwachting 18.000.000 tot 20.000.000 kWh (kilowattuur) per jaar zijn. Dit is gelijk aan de energiebehoefte van 7.000 huishoudens en daarmee kan er in de gemeente Berkelland worden een flink deel van de inwoners energie krijgen. In Neede zijn er circa 4.000 huishoudens en in Eibergen 5.300 huishoudens. 

Waar?

De beoogde locatie is langs de N18, in de nabijheid van sportpark De Bijenkamp. Het initiatief is nog in een pril stadium.

Hoe?

BerkellandEnergie, Pure Energie en Agem stellen als doel dat de toekomstige windmolen voor 50% in lokaal eigendom is. Dit organiseren we via de lokale energiecoöperatie Berkelland Energie. Directe omwonenden hebben hierbij uiteraard voorrang. We stimuleren de betrokkenheid van omwonenden en inwoners door het vormen van Noaberraad. Deze heeft als taak om tijdens het hele planproces van start naar realisatie mee te denken met de initiatiefnemers en de gemeente.

Actuele stand van zaken.

Procedure.
Om windmolens te kunnen bouwen, is er uiteindelijk een vergunning nodig. Die vragen wij nu nog niet aan. Er lopen nog geen formele ruimtelijke procedures. Als hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze website en nieuwsbrief. We willen ons plan eerst concretiseren in samenspraak met de omgeving. 

Naoberraad.
Op dit moment is er nog geen Naoberraad gevormd. We zoeken wel deelnemers. Neem contact met ons op als je interesse hebt voor deelname in de Naoberraad. Vul hiervoor het formulier in, onderaan de pagina.

 

 

Verslaglegging bijeenkomsten.

Op 27 juli 2020 hebben wij wel een eerste bijeenkomst voor direct omwonenden, binnen een straal van 1 kilometer georganiseerd. Het stellen van vragen en uiten van zorgen besloeg een belangrijk deel van de informatieavond. De verslaglegging is hier te raadplegen.

Lokaal eigendom en zeggenschap.

Voldoende zeggenschap is nodig om te voorkomen dat onze Achterhoekse energiebronnen in handen vallen van grote marktpartijen, vaak uit het buitenland. Waar we vervolgens geen grip op hebben. Als onze zeggenschap niet voldoende is gewaarborgd, betekent het bijvoorbeeld dat het project doorverkocht wordt. Dit is een groot gevaar voor de regio. We verliezen dan de zeggenschap over onze eigen omgeving en energiebronnen. De kans is dan groot dat de lokaal duurzaam opgewekte energie niet in de regio blijft. Lees hier meer over.

Naoberraad.

De initiatiefnemers stellen voor om een Naoberraad te vormen als vertegenwoordiging van de buurt en omgeving. De representatie van de Naoberraad kan bestaan uit (vertegenwoordigers) vanuit omwonenden, inwoners uit omliggende kernen (Rietmolen, Neede en Eibergen) en gebruikers van de Bijenkamp.

Op dit moment is er nog geen Naoberraad gevormd maar we zoeken wel deelnemers. Neem contact met ons op als je interesse hebt voor deelname in de Naoberraad. De Naoberraad heeft als taak om tijdens het hele planproces van start naar realisatie mee te denken, te adviseren en mede vorm te geven aan het plan. 

Uitgangspunten participatie.

In het hele proces, van idee via mogelijkheid en haalbaarheid naar plan en uiteindelijk realisatie, spelen direct omwonenden een speciale rol. Met de Naoberraad willen we bespreken welke uitgangspunten we voor het plan nemen, welke onderzoeken er worden gedaan, welke aanvullingen de omgeving hierop wil en uitzoeken of we maatregelen kunnen nemen om tegemoet te komen aan wensen, vragen of zorgen uit de omgeving. Ons doel als initiatiefnemers is dat uit dit participatieproces een plan ontstaat op basis waarvan wij een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Betrokken partijen. 

Lokale energiecoöperatie Berkelland Energie

Berkelland Energie is een burgerinitiatief en wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en besparen. De energiecoöperatie is in 2013 ontstaan en is eigendom van lokale inwoners uit de gemeente Berkelland die lid zijn worden. Zo willen zij bijdragen aan een democratischer en transparanter energiesysteem, waarin burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap hebben. Lees meer over Berkelland Energie hier. 

Pure Energie

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie werkt al meer dan vijfentwintig jaar aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Bij het realiseren van projecten wil Pure Energie op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen. Dit doen zij door 50% van het mogelijke project beschikbaar te stellen voor participatie (via een energiecoöperatie of andere lokale entiteit) van de omgeving. Hiermee vloeien de opbrengsten van het project terug naar de omgeving en profiteert de omgeving van de komst van het windpark.

Agem

Bij Agem geloven we dat wij in de Achterhoek onze energievoorziening prima zelf kunnen regelen. Zélf bepalen hoe we onze energie opwekken, waar we dit doen en wie er profiteert van onze Achterhoekse energie. Als maatschappelijke onderneming stimuleren wij iedereen in en rondom de Achterhoek om zich aan te sluiten bij onze beweging, met als doel het behouden en duurzaam versterken van onze regio. Acht Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties hebben zich al aangesloten bij onze coöperatie en steeds meer Achterhoekers nemen Achterhoekse stroom af via Agem.

Bij grote projecten als de windmolen aan de N18 bij Sportpark De Bijenkamp betrekt Agem altijd de directe omgeving bij het project. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap in de Achterhoek.

We willen het samen doen.

Dit plan willen wij in nauw contact met de buurt uitvoeren. Dat betekent vooral in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen om erbij betrokken te zijn. We staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Heb je vragen of opmerkingen over windmolen 'De Bijenkamp'? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ook mailen naar bijenkamp@agem.nl, onder vermelding van naam, adres en eventueel telefoonnummer.