• Menu

Veelgestelde vragen over Zon op Erf

Zon op Erf combineert een landelijk-regionaal thema (duurzame energieopwekking) met drie uitdagingen die in de agrarische sector in het algemeen, en binnen de Achterhoek in het bijzonder, nogal actueel zijn:

 • Asbestsanering
 • Bedrijfsopvolging
 • Demografische krimp

Dat kan vragen oproepen. Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen én de antwoorden hierop. Staat jouw vraag er niet bij? Neem vooral contact op!

 • Hoeveel zonnepanelen kunnen er op het bouwblok?
 • Dit hangt af van de grootte en opstellingsrichting van de zonnepanelen. De ervaring bij Zon Op Erf leert dat de ruimte voor zonnepanelen op het bouwblok beperkt is. Bij een beperkte ruimte is een oost-westopstelling het beste omdat daarbij de panelen dichter bij elkaar gezet kunnen worden dan bij een zuidopstelling, zonder dat er beperking optreedt door schaduwwerking. Bij een oost-westopstelling rekenen we op een vermogen van 120 Wp /m² perceeloppervlakte. Dus bij een beschikbaar perceel voor zonnepanelen van 7.000 m² betekent dit een geïnstalleerd vermogen van 840.000 Wp (0,84 MW).

 • Is het mogelijk om het bestaande bouwblok (deels) te verschuiven zodat het meer geschikt is voor zonnepanelen?
 • Als het zonnepark buiten het bestaande bouwblok komt te liggen, ook al wordt het oppervlakte niet groter, dan moet daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden. Dit geldt ook als het zonnepark groter wordt en dus ook deels buiten het bouwblok komt te liggen. Het is dus mogelijk om het bouwblokdeel te verschuiven of zelfs te vergroten.

 • Moet er altijd een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden voor de nieuwe bestemming van energieproductie?
 • Dit is afhankelijk van de omschrijving in het huidige bestemmingsplan. Als de bestemming energieproductie daarin is opgenomen en er binnen het bestaande bouwblok gebouwd wordt, dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd te worden. 

 • Is er een maximale oppervlakte van de zonneweide om nog mee te kunnen doen met het demonstratieproject Zon Op Erf?
 • Uit berekeningen blijkt dat over het algemeen een grotere zonneweide een beter rendement oplevert. Voor Zon Op Erf is een netaansluiting van 2MW het maximum. Dit is namelijk het maximum voor een aansluiting op het middenspanningsnet dat over het algemeen ondergronds naast de openbare weg aanwezig is. Boven de 2 MW dient een veel duurdere aansluiting te worden gemaakt op het hoogspanningsnet en wel direct op een onderstation dat maar op een beperkt aantal plaatsen aanwezig is. Voor een maximale netaansluiting van 2 MW kan maximaal ca 2,6 MW aan zonnepanelen worden geïnstalleerd. 

 • Hoe groot dient minimaal het perceelgedeelte te zijn voor zonnepanelen?
 • Het uitgangspunt voor Zon Op Erf is altijd geweest een bouwblok van 1 ha waarop nog ca 2.500 m² in gebruik bleef voor woonhuis met toebehoren. Met nog wat vrije ruimte daartussen blijft er een bouwblok over van minimaal 7.000 m².

 • Verliest de deelnemer altijd de bestemming agrarisch op zijn bouwperceel?
 • Zie hiervoor ook de beantwoording van de vraag "Moet er altijd een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden voor de nieuwe bestemming van energieproductie?". Als er geen wijziging van de bestemming aangevraagd hoeft te worden, blijft ook de agrarische bestemming bestaan. Als de bestemming energieproductie niet in het huidige bestemmingsplan is opgenomen en er hiervoor dus een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd moet worden, hangt het van de aanvraag en de inrichting van het bestaande bouwblok af , of agrarische bestemming komt te vervallen. 

 • Moet er voor het realiseren en exploiteren voor een zonnepark een nieuw bedrijf opgericht worden?
 • Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet de (fiscale) situatie van de individuele agrariër beoordeeld worden. Wel is het zo dat als er financiering (vreemd vermogen) van een bank moet komen dat de bank dan mogelijk een aparte entiteit verlangt. Het is dus van belang om al in het begin van het traject de voorwaarden van de banken te kennen.

 • Wanneer moet het eigen vermogen ingebracht worden?
 • De financieringsovereenkomst met een bank zal tot stand komen nadat de SDE+ subsidie is toegekend en nadat de uitvoeringscontracten door de bank zijn goedgekeurd en verder aan alle bankvoorwaarden is voldaan. Tot aan dit moment moeten alle kosten uit het eigen vermogen betaald worden. De inbreng van het eigen vermogen start dus direct bij de eerste uitgaven voor de voorbereiding van het park. 

 • Welke vorm van subsidie is er op dit project van toepassing?
 • Bij Zon Op Erf-projecten gaat het altijd om de SDE+ subsidie die door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld wordt voor een vaste periode van 15 jaar. Als de subsidie toegekend wordt, geldt dat vastgestelde bedrag per kWh, dus voor een periode van 15 jaar. Er vindt geen prijscorrectie plaats op het vastgestelde bedrag op basis van inflatie

 • Hoeveel eigen vermogen moet er door de initiatiefnemer ingebracht worden?
 • De meeste banken stellen als eis dat er minimaal 15 procent van de totale investering door de opdrachtgever ingebracht moet worden. Bij een geïnstalleerd vermogen van 1 MW (Megawatt) komt die 15% bij het huidige prijsniveau neer op ca € 120.000. De bank financiert dan de overige 85% van de investeringskosten. 

 • Aan wie kan ik de opgewekte elektriciteit verkopen?
 • Je kunt de elektriciteit verkopen aan alle erkende energiebedrijven die van ons elektriciteitsnet gebruik maken. Als Achterhoeks leverancier van groene stroom wil Agem het liefst die stroom ook in de Achterhoek kopen en is dus geïnteresseerd in de koop van jouw stroom. Naast de prijs voor stroom kun je ook de GVO’s (Garantie van Oorsprongcertificaten) verkopen aan Agem. Dit zijn de bewijzen dat er groene stroom geleverd en gekocht is. 

 • Welke kosten moeten er gemaakt worden door de agrariër voordat de subsidie (SDE+) toegekend is?
 • Om de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie aan te kunnen vragen, moet de definitieve omgevingsvergunning verleend zijn. Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning moeten er kosten gemaakt worden voor de nodige onderzoeken en dient er leges aan de gemeente betaald te worden. Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor de begeleiding door Agem.

 • Wat is de terugverdientijd van het geïnvesteerde vermogen?
 • De huidige berekeningen tonen aan dat de terugverdientijd minimaal 16 jaar bedraagt. Dit lijkt lang, maar daarbij moet bedacht worden dat daarin ook de kosten van het slopen en asbestsanering van de agrarische gebouwen zijn meegenomen.

 • Wanneer wordt de SDE+ subsidie betaald?
 • De SDE+ subsidie wordt toegekend nadat de elektriciteitsproductie is gestart, dus nadat het zonnepark operationeel is geworden.

 • Verstrekken alle grote banken de lening voor het vreemde vermogen?
 • Alle grote banken onderschrijven de noodzaak om duurzame investeringen te financieren. Alle banken zijn echter nog niet zover dat ze voor de Zon Op Erf-projecten lage rentepercentages kunnen aanbieden. Op dit moment gaat de Triodos bank hierin het verst.

 • Zijn er consequenties voor mijn huidige financiering bij het afsluiten van een financiering t.b.v. het nieuwe zonnepark?
 • Het slopen en saneren van de bestaande agrarische gebouwen zal met de huidige financier (huisbank) besproken moeten worden. Daarnaast zal de financier van het zonnepark ter zekerheidsstelling een hypotheek willen vestigen op het zonnepark. Als de grond van het nieuwe zonnepark valt onder de bestaande hypotheek, dan dient de huidige financier toestemming te geven dat de nieuwe financier hierin voorrang krijgt (rangwissel).

 • Kunnen ontwikkelaars en/of beleggers ook deelnemen aan een demonstratieproject?
 • Het uitgangspunt van Zon Op Erf is dat agrariërs door het oprichten van een zonneweide een rendabele inkomstenbron hebben voor de toekomst. Om deel te kunnen nemen aan een demonstratieproject dient de agrariër eigenaar te zijn van de locatie.

 • Welke werkzaamheden kunnen door de agrariër zelf worden uitgevoerd?
 • In principe bepaalt de agrariër dit zelf. Veel van de werkzaamheden van de realisatie kunnen zelf uitgevoerd worden. Bij het afsluiten van contracten met aannemers dient vastgelegd te worden welke werkzaamheden zelf uitgevoerd gaan worden en wat dat voor consequenties heeft voor de garanties die door de aannemers afgegeven moeten worden. De werkzaamheden aan de elektrische installatie mag alleen door een gediplomeerde vakman gedaan worden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een deel van de onderhoudswerkzaamheden zelf uitgevoerd worden.

 • Kan de agrariër ook alleen zijn grond verhuren aan een investeerder of ontwikkelaar, zonder dus zelf te investeren?
 • Dit is in principe mogelijk. Er zal dan een investeerder/ontwikkelaar gezocht moeten worden met wie een opstalovereenkomst afgesloten moet worden voor een periode van ca 20, 25 jaar. De verwachting is dat mogelijke investeerders niet de sloop en asbestsanering voor hun rekening willen nemen. Dit zal dan alsnog door agrariër zelf gedaan moeten worden.

 • Hoelang duurt het voordat het zonnepark gereed is?
 • Dit hangt af van veel factoren. Een belangrijk onderdeel is de duur van de vergunningsperiode. Als er een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd moet worden gaat dit wel een half jaar duren. Daarna dient de omgevingsvergunning aangevraagd te worden wat ook minimaal acht weken duurt. De SDE+ subsidie kan alleen in maart en in oktober aangevraagd worden en het duurt gemiddeld 14 weken voordat de beschikking bekend gemaakt wordt. Daarna volgt de financiering en de voorbereiding en uitvoering van het project. 

 • Kan het zonnepark na verloop van tijd ook verkocht worden?
 • Het aparte bedrijf dat eigendom is van het zonnepark kan inclusief de bijbehorende SDE+ beschikking altijd verkocht worden. Dit zal dan wel de goedkeuring moeten hebben van de financier van het vreemde vermogen. Van belang hierbij is uiteraard wat er dan met het overblijvende bebouwde gedeelte gaat gebeuren. 

 • Hoelang levert een zonnepark rendement op?
 • We rekenen momenteel met een periode van 25-30 jaar. De huidige inschatting is dat daarna de opbrengst afneemt en de kosten toenemen waardoor het rendement te laag wordt. 

 • Wat gebeurt er met het park na deze periode?
 • Op de onderconstructie kunnen mogelijk nieuwe zonnepanelen aangebracht worden en de elektrische installatie dient daarbij mogelijk gerenoveerd te worden. Mogelijk wordt besloten om het park niet verder te exploiteren en dan dient het gedemonteerd en afgevoerd te worden. 

 • Kan na deze periode de agrarische bestemming weer terugkomen op het bouwblok?
 • Als de agrarische bestemming door een bestemmingsplanwijziging is komen te vervallen dan zal er opnieuw een bestemmingsplanwijziging aangevraagd dienen te worden.