• Menu

Privacy policy Agem Energieloket.

Wij respecteren je privacy en zorgen er dan ook voor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dit inzetten, lees je in deze privacy policy. Een aanvullende privacyverklaring voor sollicitaties is hier in te zien.   

Laatst gewijzigd op 1 december 2021 

Contact 

Functionaris gegevensbescherming (FG): Arjan de Heer 
Bereikbaar via: avg@agem.nl of 0314 - 820 388 
Agem Energieloket, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem  

Wanneer en waarom bewaren wij jouw gegevens?   

  • Dienst afnemen van Agem Energieloket  

Als je een dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. We gebruiken je naam en (e-mail)adresgegevens voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Voor het aanvragen van bepaalde financiële regelingen hebben we extra gegevens nodig, namelijk geboortedatum en rekeningnummer.  

  • Toestemming  

Agem Energieloket kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten. 

Bewaartermijnen.

Wanneer je een dienst afneemt van het Agem Energieloket, bewaren we jouw contactgegevens maximaal drie jaar na einde dienstverlening. Tenzij er wettelijke grondslagen en/of verplichtingen zijn om gegevens eerder te verwijderen. 

Delen met derden. 

Agem verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Agem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Beveiliging van jouw gegevens. 

Voor alle gegevens die we van je bewaren zorgen we dat deze zo veilig mogelijk opgeslagen worden. Zo zorgen we ervoor dat de server en het CMS waar onze website draait voorzien is van de laatste security patches. 

Datalek. 

Agem vindt het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren? Dan kunnen wij hierover waar nodig contact opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover informeren.  

Een datalek kun je melden door ons klachtenformulier in te vullen op onze website.  

Agem houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Jouw rechten.  

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Agem van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit. Je kunt jouw verzoek over één van deze rechten richten aan avg@agem.nl. Voordat we aan jouw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren.   

  • Recht op inzage van je persoonsgegevens  

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.  

  • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.  

  • Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”)  

Je kunt ook een verzoek doen aan Agem om je gegevens te verwijderen.  Wij kunnen hier niet in alle gevallen aan voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeft Agem je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat Agem wettelijk verplicht is je gegevens te bewaren.  

  • Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens  

Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.  

  • Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens  

Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Agem onrechtmatig is, maar ook als Agem je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.  

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)  

Je kunt Agem een verzoek doen om de gegevens die Agem van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Agem als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst. 

Website. 

Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe jij onze website hebt gevonden en op welke manier je onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website optimaliseren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en delen geen persoonsgegevens met Google. Zo anonimiseren we bijvoorbeeld jouw IP-adres. Google Analytics plaatst wel enkele cookies. Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Google deelt geen anonieme data met derden. Meer informatie hierover kun je lezen in het privacy statement van Google

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, maken wij en derden gebruik van cookies. Een overzicht van alle cookies die gebruikt worden en wat cookies precies zijn, lees je op onze cookies pagina