• Menu
Geen winstoogmerk

Vooruitstrevend, betrokken en sociaal. 

Agem is een maatschappelijke onderneming. Wij stimuleren iedereen in en rondom de Achterhoek om zich aan te sluiten bij onze beweging, met als doel het behouden en duurzaam versterken van onze regio.

Bij alles wat we doen leggen we de focus op energie besparen en opwekken en het efficiënt benutten van duurzame energie. Inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen onder meer bij ons terecht voor advies op het gebied van energiebesparing en financieringsmogelijkheden. We zetten ons in voor ontwikkeling van kleine en grote duurzame energiebronnen met zoveel mogelijk (minimaal 50%, maar het liefst nog meer) lokaal eigendom en zeggenschap. En natuurlijk sluiten we de Achterhoekse energie-kringloop door zoveel mogelijk energie ín de Achterhoek te houden.

Energielevering als praktijkoplossing.

Om de energiekringloop in de Achterhoek te sluiten, levert Agem als wederverkoper ook duurzaam opgewekte energie in de regio. Dit is de praktijkoplossing binnen de Nederlandse regelgeving, om die kringloop feitelijk te realiseren voor Achterhoekse inwoners en organisaties. Alle Achterhoekse bronnen die elektriciteit of groen gas opwekken zijn welkom om zich te melden om hun energie te leveren aan de klanten. Dit zijn zowel een groot aantal energiecoöperaties als andere aanbieders waaronder agrariërs en bedrijven. Op grond van marktconforme condities sluizen we die energie door aan onze klanten.
Alle diensten van Agem worden uitgevoerd zonder commercieel oogmerk. Eventuele winst die Agem als maatschappelijke onderneming maakt wordt bestemd voor de maatschappelijke doelstellingen van Agem. Onze leden gaan daarover.

Op al de genoemde gebieden werkt Agem samen met verschillende soorten partners, waaronder adviseurs, installateurs, projectontwikkelaars en energieleveranciers. Wij maken hierbij keuzes aangezien beoordeeld moet worden met welke partner(s) de beste oplossing kan worden geboden. Daarbij wordt stevig meegewogen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de objectiviteit van de informatie en de individuele keuzevrijheid van de klant, maar dat tegelijkertijd wel een zo concreet mogelijk handelingsperspectief wordt geboden. Periodiek, vaak jaarlijks, wordt de relatie met de partners opnieuw tegen het licht gehouden, ook op die aspecten, en soms bijgesteld of beëindigd.

Objectieve informatie.

Met geen van de diensten heeft Agem een commercieel oogmerk in de zin dat we winst willen maken voor onze aandeelhouders. De marketing en uitvoering van de diensten is volledig gericht op onze maatschappelijke doelstelling, optimale objectieve kwaliteit voor de klant en bovendien op een hoge effectiviteit bij het bereiken van de doelen. Daarom sporen we bezoekers van de website actief aan om adviesdiensten af te nemen, ons in te schakelen om projecten te ontwikkelen en om energie af te nemen via Agem.

Het merendeel van de diensten wordt tegen betaling door die klanten afgenomen. De betaling is een redelijke, marktconforme vergoeding voor de prestatie die we leveren. In sommige gevallen is de dienstverlening gratis omdat we voor die diensten subsidie ontvangen in het kader van een programma voor het aanjagen van de energietransitie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gratis informatieverstrekking over besparing.

Agem biedt objectieve informatie gericht op de energietransitie in de Achterhoek en het verder aanjagen van de beweging naar een sterkere regio. Al deze mogelijkheden vermelden we op onze website en we nodigen bezoekers zoveel mogelijk uit om in actie te komen.