• Menu

Onze visie over de inzet van biomassa in de energietransitie. 

Agem vindt dat in principe alle soorten van duurzame energie moeten worden ingezet, plus uiteraard forse energiebesparing! We moeten alle zeilen bijzetten om onze doelen te bereiken. Maar bij de inzet van biomassa voor de energietransitie is de vraag hoe duurzaam dat is.

Verschillende soorten biomassa.

Er zijn verschillende soorten biomassa, zoals houtige biomassa, restafval van voedselproductie, gft-afval, oude frituurolie en mest, die wel elk op hun specifieke aspecten van duurzaamheid moeten worden beoordeeld.

Om te beginnen vinden wij het belangrijk dat de biomassa uit de regio komt. Dus bijvoorbeeld geen import van hout uit Canada. Verder is het van belang dat alleen biomassa wordt gebruikt wat uiteindelijk ook CO2 uitstoot als het niet wordt gebruikt voor energie-opwekking. Bijvoorbeeld snoeihout dat niet wordt weggehaald, dat verrot en stoot dan CO2 uit. Als je het wel verzamelt en dan verbrandt of vergast, is er CO2-winst omdat er per saldo minder aardgas hoeft te worden gestookt.

Een andere mogelijke bron voor duurzame energie is mest, bijvoorbeeld koemest. Mest bestaat echter voor een groot deel uit water: het bijmengen van zogenaamde co-producten is dan ook vaak een voorwaarde voor het opwekken van energie in bijvoorbeeld een mestvergistingsinstallatie. Eerst moet daarbij naar de materiaalkringloop worden gekeken, dus naar de andere stoffen dan de brandstof.

Als, vanuit het oogpunt van de kringloop, er biogas kan worden geoogst uit koemest en lokale bijgemengde materialen zoals bermgras, kan dat een verantwoorde toepassing zijn. Bij voorkeur wordt het biogas op de schaal van een boerderij geoogst, zoals bij proefboerderij de Marke in Hengelo, of door een klein aantal gekoppelde boerderijen.

Bij grootschalige verwerking van lokale mest tot gas en andere producten met bijmenging van andere uit de regio verzamelde stoffen, zal per project een beoordeling moeten worden gemaakt hoe duurzaam de opwekking per saldo is. Onder meer omdat voor het mestverwerkingsproces in zo’n fabriek de energie-input groter kan zijn dan de energie-output van het mestvergistingsproces.

Aanvulling op de opwekking met zon en wind. 

Deze toepassingen van biomassa kunnen een aanvulling vormen op de opwekking met zon en wind. Het maximale potentieel schatten wij op enkele procenten van de warmtevraag in de Achterhoek, op basis van lokale grondstoffen. Dat is dus aanzienlijk kleiner dan dat van zon-, windenergie en warmte uit lucht, water en bodem.

Houtige biomassa kan worden opgeslagen en bewaard tot de energie nodig is en kan dus een aanvulling vormen op het aanbod van zon en wind, als het bewolkt en windstil is. Wel moet worden bedacht dat opslag voor dit doel, zeker voor langere termijn, extra kosten met zich meebrengt.

Andere toepassingen van biomassa zijn de vuilverbranding en de winning van energie uit GFT en rioolwater. Ook daarvoor geldt dat ze verantwoord kunnen zijn mits de grondstoffen een lokale oorsprong hebben. Uiteraard geldt het verder beperken van afval als een leidend principe.

In alle gevallen moet ook worden gegarandeerd dat de lokale uitstoot van vervuilende afvalstoffen, bijvoorbeeld in de gasvormige uitstoot, aan strikte normen voldoet.

Bij de projecten dient verder minimaal 50% eigendom en zeggenschap van de omgeving te worden gerealiseerd, conform het Klimaatakkoord.

"Kortom, een verantwoorde toepassing van biomassa kan een beperkte maar noodzakelijke bijdrage leveren in de energietransitie."

- Guus Ydema, Directeur Agem